Säkerhet

Behandling av personuppgifter.
Vem är personuppgiftsansvarig?
Carparts Sthlm AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för carparts.se.

(Kontaktuppgifter till carparts.se finner du längst ned i dessa villkor.)

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss för att du som privatperson eller företag ska kunna bli kund hos oss, d.v.s. namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och hur du önskar att bli kontaktad. Därutöver behandlar vi även ditt personnummer i de fall ditt organisationsnummer är ditt personnummer, d.v.s. om du driver enskild firma.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter som representant för företaget / i egenskap av privatperson för följande ändamål:

  • 1. För att du ska kunna skapa ett konto / företagskonto.
  • 2. För att adressera fakturor.
  • 3. För att adressera nyhetsbrev, kataloger och erbjudanden (om så önskas).
  • 4. För att underlätta eventuella reklamationer.
  • 5. För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till din fråga.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?
Representanter för företag.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter som representant för företaget är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen.

Enskilda firmor / Privatperson
För dig som driver enskild firma / är privatperson är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vad gäller punkterna 1-5 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan att vi ska kunna fullgöra det avtal som din enskilda firma / du som privatperson ingår med Carparts Sthlm AB,

Anledningen till att den rättsliga grunden skiljer sig åt mellan enskilda firmor och andra företagskunder är att en fysisk person är avtalspart avseende enskilda firmor medan en juridisk person är avtalspart avseende övriga företagsformer (där företagsrepresentanten endast representerar den juridiska personen).

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga, eller när du begärt rättning eller radering samt när företaget upphör att vara företagskund. Om vi genom dig eller på annat sätt får information om att du inte längre driver din enskilda firma, arbetar på företaget eller av annan anledning inte längre ska representera företaget.
Samt om du som privatperson eller enskild firma begär det kommer alla dina personuppgifter att raderas.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Vi delar dina personuppgifter med:

  • - Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
  • - Extern reparatör/verkstad vid eventuell reparation eller åtgärd av en reklamerad produkt. Vilken extern verkstad som ska utföra reparationen eller åtgärden varierar beroende på geografiskt läge och typ av åtgärd.


Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vad gäller enskild firma har du även rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Vill du ändra kommunikationskanal, få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det på www.carparts.se genom att logga in på ”Mina sidor” eller genom att kontakta carparts.se kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor).

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

 

Kontakta oss på info@carparts.se eller telefon 08-383200 om du vill ändra eller få dina uppgifter raderade från vår databas.


Försäljning till minderåriga
Försäljning sker EJ till minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.


Tvist
Vid eventuell tvist följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.


OBS! Alla försök till bedrägeri polisanmäls.

To top

Registrera nytt konto

Har du redan ett konto?
Logga in Eller Återställ lösenordet